• Popis
  • CRM finančné spoločnosti

CRM finančné spoločnosti

  • CRM Leonardo Pôžičky prináša riešenie pre všetky typy spoločností zaoberajúcich sa nebankovými pôžičkami. Komplexne rieši evidenciu zákazníkov a ich zmlúv, všetkých potrebných dokumentov s možnosťou individualizácie finančného produktu a vyhodnotenia bonity zákazníka. Prostredníctvom komunikácie s bankou a následným párovaním platieb poskytuje prehľad stavov uhradených či neuhradených splátok zákazníkov. Systém následne rieši proces upomínania dlžníkov a podporuje formu vymáhania dlžnej sumy (exekúciu).

Funkcionality

Karta zákazníka

rozoznáva tieto základné typy zákazníkov a definuje spôsob zaistenia úveru najlepším možným variantom.
• Občan
• Fyzická osoba
• Právnická osoba
• Spôsob zaistenia pôžičky (Spolužiadateľ , Ručiteľ, Zástava nehnuteľností a hnuteľností)

Produkty

umožňuje nastaviť individuálne produkty, ktoré sú variabilné tak, aby uspokojili všetky potreby vašich zákazníkov. Základom je výpočet produktu podľa výšky pôžičky, doby splatenia.

Zmluvy a výtlačky

je určený pre vytváranie všetkých zmlúv do tlačových šablón. Systém automaticky vytvorí zmluvu, splátkový kalendár, zmluvné podmienky úveru a zmluvu o zaistení. Súčasťou modulu sú aj hromadné výtlačky potrebných dokumentov (potvrdenie o príjme, čestné vyhlásenie, zmluvy, zmluva o zástave, ručiteľská zmluva, atď.)

Evidencia zmlúv

zhromažďuje a priebežne vyhodnocuje stav zmlúv a rozdeľuje ich podľa vopred nadefinovaných kritérií.
• Rozpracované zmluvy
• Neschválené zmluvy
• Aktívne zmluvy
• Zmluvy po splatnosti
• Vymáhané zmluvy, exekúcia

Skóre zákazníka

pracuje na princípe vyhodnotenia solventnosti zákazníka a podľa vami vopred definovaných parametrov vyhodnotí schopnosť zákazníka pôžičku vrátiť. Tento modul sa uplatňuje predovšetkým pri delegovaní právomocí uzatváraných zmlúv, keď majiteľ spoločnosti nemá priamy dohľad nad uzatváranou zmluvou.

Reporty

dáva pohľad na rôznorodé dáta, štatistiky. Reporty môžu byť nastavené a individuálne upravované podľa požiadaviek zákazníka.
• Základné reporty sú podľa stavu zmlúv:
- rozpracované zmluvy
- neschválené zmluvy
- aktívne zmluvy (v splatnosti +- 5 dní, po splatnosti 15 – 30 dnů, po splatnosti 30 + dnů)
- dlžné zmluvy (upomínané 15 – 30 dnů, odovzdané exekútorovi, vymáhané)
- vymožené(upomienkou, exekútorom)
- ukončené(riadne, upomienkou, exekúciou)
• ekonomické reporty
• marketingové reporty

Banka

automatické napojenie na bankový systém umožňuje párovanie došlých platieb podľa čísla zmluvy, účtu, či RČ. Pričom systém ponúka aj možnosť ručného párovania nezatriedených platieb. Modul banka sa v pravidelných intervaloch pripája na vašu banku a vykoná načítanie údajov do systému CRM Leonardo Pôžičky. V závislosti na tomto procese vyhodnotí stav zmlúv a oboznámi spoločnosť o stave neuhradených či uhradených zmlúv.

Webový portál

(obchodné miesto, virtuálna kancelária, SMS služba) Riešenie je postavené na existencii aplikácie bežiacej na stolových počítačoch (teda architektúra typu klient - server) a zároveň webového klienta, ktorý umožňuje prístup autorizovaným užívateľom (zákazníkom) s cieľom nahliadnutia do dát či požiadavky na zmeny.

Webový portál bude centralizované miesto pre dva druhy užívateľov:
- Zákazník (po prihlásení uvidí stav svojej zmluvy, môže si stiahnuť a vytlačiť zmluvy, uvidí platobní morálku.)
- Obchodník (po prihlásení bude mať prístup do všetkých modulov, z možnosťou priradenia nových zákazníkov, dojednávania a typovania zmlúv a produktov, prehľadu o svojom portfóliu a províziách.)

Exekúcia

slúži k spusteniu procesu vymáhania neuhradených pohľadávok majiteľom spoločnosti. Po udelení štatútu exekúcie vypracuje všetky podklady pre odovzdanie zákazníka (obchodného prípadu) exekútorovi a eviduje následný stav zmluvy s dennou periódou.

PRODUKTY
REFERENCIE
ConsultingMicrosoft Dynamics1:1 SolutionProviding
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.